Ege Üniversitesi Medya Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Danışma Kurulu: Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,
 2. b) Merkez: Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezini,
 3. c) Müdür: Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

 

 1. d) Üniversite: Ege Üniversitesini,
 2. e) Yönetim Kurulu: Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

 1. a) Kitle iletişimi alanında uluslararası gelişme ve çalışmaları takip etmek ve Merkez aracılığıyla öğretimin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, her türlü bilimsel ve uygulamalı araştırma çalışmaları yapmak.
 2. b) Üniversitenin sahip olduğu kitle iletişim araçları vasıtasıyla; tüm paydaşları ile işbirliğinin gelişmesine ve toplumla bütünleşmesine katkıda bulunmak.
 3. c) Üniversitenin medya ve halkla ilişkiler faaliyetlerini verimli bir şekilde koordine etmek.

ç) Sorumluluğunda yer alan kitle iletişim araçlarının iş akış süreçlerini planlamak ve yürütmek.

 1. d) Merkezin çalışma alanında eğitim gören öğrencilere mesleki hazırlık için katkı sağlamak.
 2. e) Kitle iletişimi ve reklamcılık alanında projeler, programlar hazırlamak. Yurt içindeki ve yurt dışındaki paydaş kuruluşlara eğitim amacıyla eleman göndermek veya yurt dışından gelenleri kabul etmek.
 3. f) Üniversitenin kurum kültürü ve kimliği, itibar yönetimi çalışmalarını koordine etmek. Bu amaca yönelik olarak Üniversitenin görsel ve işitsel arşivini oluşturmak ve geliştirmek.
 4. g) Kent kültürüne ve toplumsal gelişime, bilimsel ve sanatsal katkılar sağlayacak fırsatları araştırmak, sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

 

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 1. a) Ege Üniversitesi Televizyonu, Radyo Ege Kampüs ve Ege Ajans’ın faaliyetlerini yürütmek.
 2. b) Ege Üniversitesi ile ilgili haberlerin yerel, ulusal ve uluslararası basında yer alabilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek.
 3. c) Ege Üniversitesi Televizyonu ve Radyo Ege Kampüs’ün program üretim süreçlerini yürütmek.

ç) Ege Üniversitesi Televizyonu ve Radyo Ege Kampüs’ün teknik altyapısının çalışmasını ve geliştirilmesini sağlamak.

 1. d) Radyo, televizyon, televizyon haberciliği, reklam gibi alanlarda eğitim gören ya da bu alanlara ilgi duyan Ege Üniversitesi öğrencilerine, öğretim üyelerine uygulama yapma imkânı sunmak.
 2. e) Medya alanında yaşanan teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek Üniversitenin kitle iletişim araçlarını en güncel teknolojiler ile en verimli şekilde desteklemek.
 3. f) Ege Üniversitesi ile ilgili her türlü ses, görüntü ve fotoğraf kaydını arşivlemek ve bunları medya varlık yönetimi sistemleriyle yedekleyip tasnif ederek araştırmacıların kullanımına sunmak.
 4. g) Kitle iletişimi ve reklamcılık alanlarının gelişimine katkıda bulunacak şekilde eğitim, konferans, seminer, panel, etkinlik ve benzeri organizasyon ve çalışmaları gerçekleştirmek.

ğ) Radyo, televizyon, çoklu ortam (multimedya), yazılı basın, haber ajansı, masaüstü yayıncılık, sinema, reklam ve halkla ilişkiler, pazarlama iletişimi araçlarının eğitim, uzaktan eğitim, interaktif eğitim ve benzer alanlarda kullanılmasına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak.

 1. h) Üniversite içinden veya dışından gelecek tanıtım filmi, belgesel ve eğitim filmleri taleplerini taraflar arasında sağlanacak anlaşmaya istinaden hazırlamak.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

 1. a) Müdür.
 2. b) Yönetim Kurulu.
 3. c) Danışma Kurulu.

 

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından İletişim Fakültesi öğretim üyeleri arasından seçilerek üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebileceği gibi, süresi bitmeden görevden alınabilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevleri Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılardan birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün yetki ve sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

 1. a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.
 2. b) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
 3. c) Her çalışma dönemi sonunda Merkezin faaliyetlerini kapsayan raporu düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak. Yönetim Kurulu ile birlikte Merkezin bütçesini hazırlamak.

ç) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

 1. d) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun toplantı gündemlerini belirlemek; Merkezin hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma Kuruluna sunmak.
 2. e) Gerektiğinde Danışma Kurulunun toplanma önerisini Yönetim Kuruluna sunmak ve Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu;

 1. a) Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen, Üniversite öğretim elemanları arasından seçilen dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle üye görevlendirilir.
 2. b) Müdürün daveti üzerine her ay, gerekli durumlarda daha sık toplanır ve merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Oy eşitliği durumunda müdürün oyunun içinde olduğu karar esas alınır.
 3. c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları belirler, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler.

 

Danışma kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına tavsiye niteliğinde görüş ve öneriyle katkıda bulunan bir organdır. Danışma Kurulu; merkezin faaliyet alanlarında çalışmalarda bulunmuş yabancı ve Türk bilim insanları, öğretim üyeleri, ulusal ve uluslararası kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda faaliyetlerde bulunmuş olan kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayı ile seçilen beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri üç yıl süre ile görev yaparlar.

(3) Danışma Kurulu her yıl en az bir kez Müdür tarafından tespit edilecek tarihte ve Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk şartı aranmaz.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin malıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 11/7/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Rektör yürütür.